Somaye Kosari photo

Somaye Kosari

Sales Lead
Tehran, Iran, Islamic Republic of

Company Description

ساخت سردخانه با توجه به فاکتورهای یک سردخانه فرآیندی است کاملا تخصصی. در این نوشتار سعی شده است روش ساخت یک سردخانه بطور مختصر تشریح شود. اولین اقدام برای ساخت سردخانه اولین اقدام اساسی در احداث یک سردخانه, محاسبه ارتفاع از سطح دریا می باشد. فاکتوری که اکثر سازندگان در ساخت سردخانه کمتر به آن توجه می کنند. هر چه ارتفاع محل ساخت سردخانه (ارتفاع از سطح دریا) بالاتر رود, فشار وارده بر سیالات و فن ها تغییر می کند. با افزایش یا کاهش ارتفاع مشخصات فنی دستگاه ها مانند الکتروموتورها و فن ها تغییر میکند

Products or Services I Sell

  • B2B Sales

Products or Services I Buy

  • 3D Rendering