Pharma Center photo

Pharma Center

Sales Lead
Works at Parmacenter
Viet Nam

Company Description

Pharmacenter - Hệ thống nhà thuốc Pharma Center uy tín Việt Nam là hệ thống các nhà thuốc thương hiệu Pharma Center , là một doanh nghiệp cung cấp thông tin sản phẩm là thuốc , thực phẩm chức năng , thông tin về bệnh học và cách chữa cho mọi lứa tuổi và đối tượng tại Việt Nam.

Products or Services I Sell

  • Amusement Parks

Products or Services I Buy

  • ‎Journalist